Evgeniy Bashkirov

Bashkirov – inteligent, ekstraklasowy artysta z Lubina